Garantie nl

Deze garantie wordt verleend door STROXX Duitsland. Website: www.stroxx.eu Uitdrukkelijke garantie: Met inachtneming van de hieronder vermelde uitzonderingen garanderen wij u dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering, en dat gedurende een beperkte termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Uitsluiting van garantie: Deze uitdrukkelijke garantie geldt niet wanneer een defect of een ander probleem met het product wordt veroorzaakt door normale slijtage, verkeerd gebruik of misbruik van het product. Consumentengaranties: U hebt recht op een vervanging bij een ernstige storing en op een vergoeding bij enig ander redelijkerwijze te verwachten verlies of schade. U hebt ook recht op een herstelling of vervanging van de goederen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en als de storing geen ernstige storing betreft. Garantievoorwaarden: Om een garantieclaim in te dienen, dient u het product, het aankoopbewijs en elk ander bewijsstuk dat u relevant acht, mee te brengen naar de plaats waar u het product heeft gekocht, waar de claim namens ons zal worden afgehandeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten die u maakt door het product naar de plaats van aankoop te brengen. Om aanspraak te maken op deze garantie, dient u het product en het aankoopbewijs naar de STROXX-dealer terug te brengen gedurende de hierboven vermelde garantieperiode. Indien uw garantieclaim wordt aanvaard, zullen wij (of de STROXX winkel die namens ons de claim afhandelt) naar eigen goeddunken het product herstellen of vervangen.